پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مناقصه و مزایده
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
653نوبت اول آگهی تجدید مناقصه عمومی دیوارکشی دورزمین اداره برق در کمالشهر و بهسازی پارک آزادگان و احداث خانه فرهنگ و هنر مناقصه 1399/06/181399/07/031399/06/251399/07/02مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو

5.1.0.0
V5.1.0.0