مشخصات عمومی
کد: 653 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: نوبت اول آگهی تجدید مناقصه عمومی دیوارکشی دورزمین اداره برق در کمالشهر و بهسازی پارک آزادگان و احداث خانه فرهنگ و هنر وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری کمال شهر اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

     «آگهی تجدید مناقصه عمومی»                                ( نوبت اول)

شهرداری کمال شهر در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال 1399 اجرای پروژه های مشروح ذیل را از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضایان دعوت می گردد با رعایت موارد و شرایط ذیل ظرف مدت 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی جهت خرید اسناد مناقصه از ساعت 9 الی 14 به آدرس کرج ، کمال شهر، بلوار شهرداری، شهرداری کمال شهر واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.

ردیف

شرح عملیات

مبلغ پروژه

( ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ( ریال)

مدت قرارداد

میزان حواله

 ( تهاتر)

رتبه درخواستی

1

دیوارکشی دور زمین اداره برق واقع در کمال شهر روبروی شرکت نیک کالا و کمال شهر شهرک رضوانیه

9/310/000/000

465/500/000

3 ماه

60 درصد

حداقل رتبه 5 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

2

بهسازی پارک آزادگان و احداث خانه فرهنگ و هنر

3/753/000/000

187/650/000

3 ماه

60 درصد

حداقل رتبه 5 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

1-ارائه سپرده شرکت در مناقصه مطابق جدول بالا به یکی از روشهای زیر:

الف- ضمانت نامه بانکی ترجیحاً از یکی از بانک های استان البرز یا تهران که به مدت 90 روز کاری اعتبار داشته باشد و قابل تمدید باشد.

ب- واریز فیش نقدی به حساب شماره 0219326211008 بانک ملی .

ج- چک تضمین شده بانکی در وجه حساب شماره 0219326211008 نزد بانک ملی به نام شهرداری کمال شهر .

2- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- شهرداری کمال شهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد .

4- شرکت کنندگان می بایست جهت خرید اسناد مناقصه ، نسبت به اخذ فیش از شهرداری کمال شهر و واریز مبلغ 500/000  ریال اقدام نمایند. لازم به ذکر می باشد مبلغ واریزی جهت اسناد مناقصه به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

5- در هر شرایطی مدارک مندرج در اسناد مناقصه ملاک عقد قرارداد خواهد بود.

6-  در هنگام خرید اسناد مناقصه ارائه معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیرعامل شرکت الزامی می باشد.

7- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکار نزد شهرداری باقی می ماند و سپرده نفرات دوم و سوم مناقصه تا زمان انعقاد قرارداد با نفر برنده مسترد نخواهد شد.

8- مهلت خرید اسناد از تاریخ 99/6/18  لغایت 99/6/25   می باشد بدیهی است پیشنهادات مزایده گران می بایست در پاکت در بسته تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 99/7/3 به دبیرخانه شهرداری کمال شهر تحویل داده شود.

9- کلیه پیشنهادات شرکت کنندگان رأس ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخه 99/7/6 در کمیسیون عالی معاملات بازگشایی می گردد .

10- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.    

11- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
نوبت اول آگهی :1399/06/18
نوبت دوم آگهی :1399/06/25

مهدی ناصری مقبل -شهردار کمال شهر

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/06/18 مهلت دریافت اسناد: 1399/06/25
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/07/02 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/07/03
تاریخ انقضاء: 1399/07/03
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0